Gertrud Appelqvist

Måleri

”Det finns inget facit, varken i mina målningar eller i livet självt.”

Att börja med en tavla är otroligt inspirerande, men också frustrerande, det kräver väldigt mycket kraft.

Alla förberedelser jag gör, tekniskt och mentalt, handlar om att få ett bra utgångsläge.

Färgerna genomgår en process, de utvecklas och förändras och jag styr dem mot mitt mål. Jag vet aldrig riktigt hur det ska sluta, även om jag har en tanke i huvudet, så blir det aldrig så. Men sedan händer det, det kommer en bild och den blir verklig, den ligger på något sätt utanför mig själv.

Det är fascinationen i processen, mycket händer och det är jag som styr, medvetet eller omedvetet, att hela tiden få skapa i nya banor är en enorm drivkraft.

Många betraktare har ett behov av att tolka det de ser i det abstrakta, ” aha, det här är en hand, det där ser ut som…”men hos mig handlar det om att acceptera det mångtydiga. Det är ingen som har tolkningsföreträde, inte ens jag. Vad vi ser i tavlorna är en helt och hållet en personlig upplevelse.

Det finns inget facit, varken i mina målningar eller i livet självt.

To initiate a painting is incredibly inspiring but also frustrating and it demands an immense amount of power.

All preparations I do, technically and mentally is all about getting a good start.

The colours pass through a process, they develop and changes and I guide them to my goal. I am never fully aware how it will end, even if I have an idea in my head, it never turns out that way. Suddenly it happens, a picture emerges and becomes real somewhat outside myself.

It´s the fascination in the process, a lot of things happen and I am in command. Aware or unaware all the time to be able to create new leads is a powerful force.

Many contemplators has an urge to render what they see in the abstract, like, aha there is a hand and that looks like a…but with me it is all about accepting the polysemous. No one has interpretative prerogative, not even I. What we see in the pictures is wholly a personal experience.

There are non given answers either in my pictures or in life itself.